เสียชีวิต 29 ราย ก.แรงงาน รับแรงงานชุดที่ 5 จากอิสราเอล

เสียชีวิต 29 ราย ก.แรงงาน รับแรงงานชุดที่ 5 จากอิสราเอล 244 ชีวิต ถึงไทย

เสียชีวิต

ก.แรงงาน รับแรงงานชุดที่ 5 จากอิสราเอล 244 ราย ถึงไทย ลงทะเบียนขอกลับไทย 7,596 ราย ไม่ประสงค์กลับ 100 ราย ถึงไทยแล้ว 500 ราย เสีย ชีวิต 29 รายเมื่อวันที่ 17 ต.ค.66 นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้รับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลกลับถึงประเทศไทย จำนวน 244 คน ที่เดินทางกลับมาด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY 085

เสียชีวิต

โดยแรงงานไทยกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานชุดที่ 5 ที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสถานทูตฯ และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 21.15 น.ของวานนี้ (16ต.ค.) ณ บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

เสียชีวิต

โดยกระทรวงแรงงาน จัดเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุน เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับเงินสิทธิประโยชน์

เสียชีวิต

ในกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงคราม รายละ 15,000 บาท หรือกรณีที่รับรองจากแพทย์ว่าทุพพลภาพจะได้รับการสงเคราะห์ 30,000 บาท หรือกรณีเสีย ชีวิตในต่างประเทศ จะสงเคราะห์ 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่าง ประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท

เสียชีวิต

นอกจากนี้ ประเทศอิสราเอลยังมีสวัสดิการตามกฎหมาย (ประกันการทำงาน + นายจ้างจ่าย) กรณีบาดเจ็บ/ พิการตามการรับรองของแพทย์ แบ่งเป็น บาดเจ็บ 10-19% ได้รับเงินก้อนเดียว ประมาณ 1,440,000 บาท บาดเจ็บเกิน 20% ได้รับเงินเดือนทุกเดือน จนกว่าจะเสีย ชีวิต โดยประเมินจากความสูญเสีย กรณีเสีย ชีวิต ภรรยาและบุตร ได้รับเงินเดือนทุกเดือน จนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่ และบุตรอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ (ภรรยาเป็นเงิน 34,560 บาทต่อเดือน /บุตร เป็นเงิน 5,760-11,520 บาทต่อเดือน)

ด้าน นายนันทชัย กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล เพิ่มเติมว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่ามี แรงงานไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน 18 ราย เสียชีวิต จำนวน 29 ราย (รอยืนยัน) บาดเจ็บ 16 ราย (ยังไม่สามารถระบุชื่อได้ 1 ราย) มีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับทางสถานทูตฯ 7,696 ราย จำแนกเป็น ผู้ที่ขอเดินทางกลับประเทศไทย 7,596 ราย และ ไม่ประสงค์กลับ 100 ราย ขณะนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วกว่า 500 ราย