เปิดต้อนรับปีใหม่ ให้ท่องเที่ยวหมู่เกาะพีพีได้แล้ว

เปิดต้อนรับปีใหม่ ให้ท่องเที่ยวหมู่เกาะพีพีได้แล้ว ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานฯ เปิดการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวมาหยาและอ่าวโล๊ะซามะ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวมาหยาและอ่าวโล๊ะซามะ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี

 

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ได้ขยาย ระยะเวลาปิดการท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในบริเวณอ่าวมาหยาและอ่าวโล๊ะซามะ ในเขต อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว ขณะนี้แหล่งท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ มีการฟื้นฟูดีขึ้นจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545