ผอ.โรงเรียน สั่งปิดเรียน 3 วัน หลัง ม.2 แทงเพื่อนดับหลังเลิกแถว ออกกฎ 6 ข้อ

สั่งปิดเรียน

ผอ.โรงเรียน สั่งปิดเรียน 3 วัน หลัง ม.2 แทงเพื่อนดับหลังเลิกแถว ออกกฎ 6 ข้อ

สั่งปิดเรียน

ผอ.โรงเรียน สั่ง ปิดเรียน 3 วัน หลัง ม.2 แทงเพื่อนดับหลังเลิกแถว ออกกฎ 6 ข้อ เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียน เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นางบวรลักษณ์ แก้วกล้าปัญญาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ทำหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง เรื่องหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและการเก็บพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการเยียวยาสภาพจิตใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์ จึงกำหนดให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. ถึงวันที่ 1 ก.พ.67 รวม 3 วัน โดยระหว่างปิดสถานศึกษาทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
นอกจากนี้ ยังออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียน โดยได้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน ดังนี้

1.เพิ่มความเข้มงวดในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
2.ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ประสานงานกับสำนักงานเขตและชุมชน ในการจัดเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
4.เน้นย้ำให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และรายงานผู้บริหารเป็นระยะ
5.มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การแนะนำอย่างต่อเนื่อง
6.กรณีนักเรียนที่ได้รับความกระทบกระเทือนใจ โรงเรียนมีนโยบายประสานงานกับนักจิตวิทยาเด็กโดยตรงเพื่อให้คำปรึกษา

ที่มา : ข่าวสด