“ดีอีเอส” คาด 5G ในไทยคนใช้ 70 ล้านคนปี 73 สร้างงานดิจิทัล1.3 แสนตำแหน่ง

“ดีอีเอส” คาด 5G ในไทยคนใช้ 70 ล้านคนปี 73 สร้างงานดิจิทัล1.3 แสนตำแหน่ง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม หรือดีอีเอส กล่าวภายในงาน 5G BIG MOVE .. ประเทศไทยสู่ DIGITAL HUB อาเซียน  ว่า ปัจจุบันเราดำเนินชีวิตแบบ NEW NORMAL ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี ซึ่งจะพบว่า  การเฝ้าระวัง ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่โลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เกิดโอกาสในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคาดไม่ถึงมากมาย ธุรกิจและผู้บริโภคถูกเร่งให้ปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีดิจิทัลและกลายมาเป็นส่วนส าคัญในชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจดิจิทัลมีการขยายตัวสูงขึ้น ธุรกิจมีการเชื่อมต่อกับโลกมากยิ่งขึ้น และมีการให้บริการรูปแบบ Cross border / Globalized Service

สำหรับประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน 5G เพราะเรามองเห็นโอกาสและศักยภาพ เช่นเดียวกับงาน 5G THAILAND BIG MOVE ที่เทคโนโลยี 5G จะเป็นก้าวยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีผลการศึกษา พบว่า ปี 2570 ความต้องการใช้งาน 5G ของผู้บริโภคมีแนวโน้มสูงขึ้นเห็นได้ชัดโดยคนไทยจะใช้งาน 5G ไม่ต่่ำกว่า 70 ล้านราย (ประมาณ 73%)

ปี 2573 ด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G จะทำให้ตลาด 5G ในประเทศจะมีมูลค่ากว่า 6.5 แสนล้านบาท และสร้างการจ้างงานใหม่ด้านดิจิทัลกว่า 130,000 ตำแหน่ง

ปี 2575 ประเทศไทยจะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ 5G อยู่ที่ 2.3 – 5 ล้านล้านบาท รวมถึง ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจะลดลงอย่างน้อย 38,000 ล้านบาท/ปี ขณะที่ ปี 2578 ด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการค้าการลงทุนในพื้นที่ EEC 5G จะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ให้กับประเทศไทย ได้ไม่ต่ำกว่า 5.5 เท่า

“นี่เป็นเรื่องสำคัญ เราเชื่อว่าการขับเคลื่อน GDP ของประเทศต้องเกิดจากเทคโนโลยี 5G และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ถ้าเราไม่ขับเคลื่อน 5G ให้พร้อมกับการแข่งขันเวทีโลก ความสามารถในการแข่งขันเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ และท าให้เกิดการเสียโอกาสไปหลายแสนล้านบาท ขอกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า เป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีการลงทุนพัฒนาโครงข่าย 5G และขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก 5G ที่ รวดเร็วมากจนทำให้กรุงเทพมหานครติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่มี 5G ที่ดี ที่สุดในโลก และไทยเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ในการวางโครงสร้างพื้นฐาน 5G”

ทั้งนี้ เห็นได้ชัดเจนจาก Opensignal 5G Global Awards 2021 :  The Global Winners and Leaders ประเทศได้รับการจัดอันดับ อันดับ 1 ของโลกในหัวข้อ Download Speed – 5G Improvement over 4G , Video Experience – 5G Improvement over 4G และถูกจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็น 5G Global Leader ในหัวข้อ 5G Availability ,5G Download Speed, 5G Upload Speed ,5G Games Experience, 5G Video Experience

ขณะเดียวกันในส่วนของภาคของประชาชน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานก็จะได้รับประโยชน์โดยตรง จากการที่ภาครัฐเดินหน้าลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การผลักดันให้ขยายเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะท าให้มีแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้น มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสื่อสารข้อมูลต่ำลง และรองรับการใช้งานรูปแบบใหม่ๆ ได้มากขึ้น ทำให้คนไทยสะดวกสบายขึ้น ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง 5G ที่ทำให้ผู้ใช้บริการเข้ามาในระบบได้มากขึ้น

ขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เร่งด าเนินการผลักดัน การนำร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ทั้งหมด 6 Sectors ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา ด้านคมนาคม และด้าน Smart City รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ที่กระจาย
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงเรากำลังผลักดันแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเมืองเทคโนโลยี 5G (หรือ 5G City Guidance) เพื่อผลักดันให้ เมือง Smart City ทั่วประเทศ มีบริการ 5G ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ อย่างน้อย 1 บริการ ต่อ 1 เมืองอัจฉริยะ

“สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในการขับเคลื่อน 5G ไปสู่ผู้นำภูมิภาค โดยท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ได้ร่วมหารือกับนายเหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จ ากัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ ทางไกล เพื่อแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยในอนาคต ตามนโยบายการน าพาประเทศไทย เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2560 โดยถือเป็นอีกก้าวส าคัญในการผลักดันให้ไทยสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในระบบ 5G ของภูมิภาคอาเซียน”

รวมทั้ง การเป็นศูนย์กลางด้าน Data Centers นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ การพัฒนา Cloud Platform ส าหรับทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งต้องเป็นการลงทุนระยะยาวและต่อเนื่อง การอบรม บ่มเพาะ และเร่งพัฒนาบุคลากรดิจิทัล นวัตกรรม และผู้ประกอบการ Startup ให้เป็น “เมล็ดพันธุ์แห่งอนำคต” (Seeds for the Future) และ การพัฒนา Smart port และ Smart airport โดยการนำเทคโนโลยี 5G และปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ฟุตบอลวันนี้ ราคาไก่ชนวันนี้ ราคาล่วงหน้าROV ข่าวสารวัวชน ข่าวสารมวยไทย

สนใจแทง ฟุตบอล มวยไทย ไก่ชนไทย วัวนชน เกมส์ROV

เข้ากลุ่มฟุตบอล 

สมัครได้ที่นี่ คลิก หรือ Line : @r1club